Mein Vater schläft • Kostümbild / Anfertigung

2006 / Kurzfilm
Regie: Grzegorz Muskala   Kostümbild: Marie Gerstenberger   Fotos: Phillip Kaminiak
  • 12A_0624.jpg
  • 25A_0656.jpg
  • _23_0536.jpg
  • _25_0722.jpg
  • _27_0540.jpg
  • __4_0701.jpg
  • __5_0518.jpg